Modlitba růžence krok za krokem

modlitba-ruzence

Ilustrační foto: Růženec z barevných dřevěných korálků


i (1) Zahájení znamením kříže:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

 

II (1) Úvodní modlitba – Apoštolské vyznání víry:

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho Jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

 

III (2) následuje Modlitba Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Amen.

 

IV (3) Tři úvodní kuličky – třikrát Zdrávas, Maria.

při prvním „Zdrávas, Maria“ vkládáme za jméno Ježíš slova: v kterého věříme

při druhém: v kterého doufáme

při třetím: kterého nade všechno milujeme:

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

 

V (4) po té následuje Sláva:

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

 

VI (4) Tím se dostáváme na samotný „okruh“ růžence. Ten začínáme modlitbou Páne:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

 

VII (5) Deset prvních kuliček značí, že následuje 10× Zdrávas, Maria. Za jméno Ježíš vkládáme slova tajemství – růženec má čtyři „druhy“ – existuje radostný, bolestný, slavný růženec a růženec světla. Jednotlivá tajemství se odvíjejí od toho, jaký růženec se modlíme.

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš (TADY VLOŽÍME TAJEMSTVÍ NAPŘ. KTERÉHO JSI Z DUCHA SVATÉHO POČALA). Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

 

VIII Po desátém „zdrávasu“ ukončíme desátek – kulička na toto je oddělená od desíti pospolitých:

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

 

IX Následuje druhá „desítka kuliček“. Desátek opět záčínáme modlitbou Otče náš. Následuje opět deset Zdrávasů, kdy vkládáme druhé tajemství.

 

X Když máme odmodleno všech pět desátku, zakončíme celou modlitbu rúžence Zdrávas, Královno:

Zdrávas, Královno, matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce
v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči
a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž,
ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká, Panno Maria!
Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

 

XI A na samotný konec:

(Modleme se) Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Převzato ze Signaly.czVybrat si růženec